ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)
ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่
1. คุณวีรกร ศศะนาวิน คุณฉัตรชัย พลอยวิจิตร
2. คุณรุ้งตวัน ฉิมพิมล คุณรุ้งตวัน ฉิมพิมล

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)
ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่
1. คุณนงณภัส รัตนถิรพันธ์ คุณธนเดช รัตนถิรพันธ์
2. คุณสุณี เพชรประสิทธิ์ คุณธีรพงศ์ เพ็ชร์รัตน์
3. คุณสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ คุณไพรัช พัฒนสถิตฉาย
4. คุณรัตติยา แก่นสน คุณชาติชาย แก้วปึ
5. คุณอัฏฐวัฒน์ เค้าศรีวงษ์ คุณณัฐติกาญจน์ เค้าศรีวงษ์
6. คุณปรีชา หุตะจูฑะ คุณสมจิตร หุตะจูฑะ
7. คุณปณิตา พัฒนเมธากุล คุณฐิตากร แถวบุญตา
8. คุณคำรณ กันมิน คุณณัฐพล เครือคช
9. คุณเกรียงศักดิ์ พัดตังโม คุณนพปฎล ตั้งรัชไพบูลย์
10 คุณอภิรักษ์ คำชื่น คุณกิตติพงษ์ ต่างพันธ์
11. คุณจิรัชญา บุญคำ คุณโกวินท์ บุญคำ
12. คุณไพรินทร์ ผ่องมณี คุณสุพัฒน์ จิตต์รักษา
13. คุณนรินทร์ แป้นสุขเย็น คุณสุจิตรา สิงห์ทอง
14. คุณปุญภา ไชยบัญดิษฐ์ คุณธนกร ห้วยห้อง
15. คุณภัทรวิทย์ สอนคำ คุณเบญญาธนภรณ์ ฟักรักษา
16. คุณประชา ศรีประภา คุณศรีอุบล เหมธุรินทร์
17. คุณเหมันต์ เพชรแต่ง คุณพจเวช ดำคล้าย
18. คุณสาคร เรียงพรม คุณพิชิต ศรีพลพา
19. คุณวรรณภา อภิวัฒน์ดำรงกิจ คุณปาริฉัตร สุวรรณจักร
20. คุณเมย์ อึ้งศิริสวัสดิ์ คุณณฤทธิ์ ธรรมโนจิต
21. คุณสมัย ศรีเสลา คุณอัสนี ม่วงคุ
22. คุณสุธาทิพย์ ดอกรักอ่อน คุณสุภาภรณ์ ยูวิหก
23. คุณณัฐพงษ์ นิเวศน์เมธากุล คุณนาถยา นิเวศน์เมธากุล
24. คุณราเชน จรูญรัตน์ คุณสุกฤษฏิ์ สืบแก้ว
25. คุณน้ำผึ้ง โสมคล้าย คุณไกรพล แก้วมาก
26. คุณโกวิทย์ แสนทวีสุข คุณทัศนีย์ สุขแก้ว
27. คุณศิวะพร บุญบำรุง คุณชัยพร บุญบำรุง
28. คุณวิภารัตน์ เจ๊ะยะหลี คุณนันทิภา เช้าวรรโณ
29. คุณสุภาวดี มุ่งอาษา คุณปนัดดา มีชัย
30. คุณจรัญ นุ้ยบ้านควน คุณสารภี นุ้ยบ้านควน

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net