ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม “มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2” ลงทะเบียนลุ้นโชค ถอยรถใหม่ลุ้นทอง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล กับกิจกรรม “มิตซูบิชิ ลุ้นโชค x2” ลงทะเบียนลุ้นโชค ถอยรถใหม่ลุ้นทอง

จับรางวัลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • นิศารัตน์ โกวินธนาพัฒน์

รางวัลทองคำ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. กมลรัตน์ สุรินทร์

2. ชนกานต์ ดวงดารา

3. ชยพล นิลช่วย

4. ณัฐพงศ์ สัตย์ซื่อ

5. นภัทร พรรณวลัยภรณ์

6. พงศ์พันธ์ ศรัทธาพันธ์

7. พรพิมล ปังสุวรรณ

8. ภิรม สืบสวน

9. รัฐพงศ์ สรรพคุณากร

10. วาฑิต เขียวเซ็นต์

11. วิลาสินี ทองสดุดี

12. ศักดิ์ชัย หล่อทอง

13. ศิริพงษ์ ใยบัว

14. ศิริพันธ์ เดชฤทธิ์

15. ศิริรัตน์ สุขรุจิ

16. สวง สายคำมาตร

17. สังคม ณ น่าน

18. สุชาดา ศรีสมบูรณ์

19. สุรินทร์ สุพรรณ

20. แสงเดือน เคิสท์

รางวัลบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

1. Amorn Amornrangsiroj

2. กชพรรณ กิตติธรกุล

3. กนกวรรณ เจริญตันติไพโรจน์

4. กนกอร วงศ์คำภา

5. กรภัทร์ สุวรรณภักดี

6. กรรณิการ์ ไชยประดิษฐ์

7. กริชเพชร แปงเกี้ยว

8. กฤตยา แสนนาใต้

9. กฤษณา แก้วล้วน

10. กฤษดา สิงทอง

11. เฉลิมพล จีระสมบัติ

12. ชนพล แช่มชื่น

13. ชนิตร์นันท์ ไทยธนวัฒน์

14. ชยพร สุวรรณมัย

15. ชลรพร ธิติธัญชัย

16. ชวัลรัตน์ ฟุ่มเฟือย

17. ชัย​พัช​ร์ ธนชัย​วรา​สิทธิ์

18. ชัยวัฒน์ ศรีประเสริฐ

19. ชุมพร เจริญธนบดี

20. ชุลีพร ขุนพรหม

21. ซานียะฮ อัลวานี

22. ฒิพงษ์สวัสดิ์ งามเลิศ

23. ณัฐพล พรสุขวิทูร

24. ดารารัตน์ ติ๊บแดง

25. ทวีศักดิ์ ธนะคำ

26. ธนพล รักษานาค

27. ธนพล สุดใจนาค

28. ธนะจิตร สอนคม

29. ธนามณี เ มืองเกษม

30. ธวัช เขื่อนขันติ์

31. นลินนุช วังกาวี

32. นันทพร ศรีสงวน

33. นางกอง ตาสว่าง

34. นาย ทิพย์ สั่งอ่อน

35. นิสาชล แหลมเพชรชัย

36. บุญจันทร์ ศีรหาบุตร

37. บุปผาทิพย์ กาวิชัย

38. เบญจวรรณ ลุนหา

39. ปฏิภาน ราชนิต

40. ปฐวี วงศ์วีระพันธุ์

41. ปั​ณ​ฑ​รี​ย์​ ภู​ษ​ณ​ชาคร​

42. ผจญ มัธยูนุช

43. พรพรรณ ฉายเสมแสง

44. พิชิต นวลพลับ

45. พิเชษฐ์ คุณากรนิยมรัตน

46. พิมญาดา ประเสริฐศักดิ์

47. พิศาล อาจารียวุฒิ

48. ภานุวัฒน์ ตุปันนา

49. มนฑล บุญสมบัติ

50. มนัสศักดิ์ โสมงคล

51. มะรอนิง โต๊ะลอเมาะ

52. มายีตา ดือราโซะ

53. มารุต พลจิต

54. ยรรยงค์ เอมโอษฐ

55. ยศวดี นิลวรรณ์

56. ยุพิน บุญสอน

57. ฤทธี ชูภิรมย์

58. วนิดา แซ่ลิ่ม

59. วริษา ดำคง

60. วิชญ์ วงษ์มณี

61. วิทยา บุญกว้าง

62. วิลัย​วรรณ​ พุ่ม​สวัสดิ์​

63. วีรชัย พรมมี

64. วุฒิกร ใจแก้ว

65. ศักดิ์ชัย โล่สุวรรณรักษ์

66. ศักดิ์ชาย น้อยญาโน

67. ศิริวรรณ รัตนา

68. ศิวศักดิ์ กมลพัฒนานันท์

69. ศุภกร วีรชต​ศิลป์

70. สมเกียรติ ปานศิริ

71. สมเกียรติ ลมพัด

72. สมชาย วัสธรรม

73. สมโภช เตียรถ์เจริญกุล

74. สมัย ก้านจักร์

75. สรวิศ​ เชื้อทอง

76. สราวุธ ม่วงเอี่ยม

77. สว่าง เสนกาศ

78. สะอาด พลาสิน

79. สัญชัย หิญชีระนันทน์

80. สันติ บุญฉิม

81. สันติ พันสมบัติ

82. สินิทธ์ พรนิมิตร

83. สิริโรจน์ ขันทมาศ

84. สุกรรณ์ อาจชนะ

85. สุณิสา มณีพรรณ

86. สุธิดา เจริญทรัพย์

87. สุนันทา อัครเสรีนนท์

88. สุนัย ประสาทแก้ว

89. สุปรียา สร้อยสังวาลย์

90. สุรัตน์ เลิศสุวรรณเสรี

91. สุสษณีย์ แดงงาม

92. เหน่ง จักรพัด

93. อกนิษฐ์ เซ็นเสถียร

94. อนุกูล ดวงแก้ว

95. อนุชา เทพชัย

96. อนุชาติ เพ็งกลั่น

97. อมรรัตน์ วิริยะสัจจะ

98. อาลาวียะห์ ดาโอะ

99. อุเทน คำเครื่อง

100. อุษา ชูประจิตร์

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
3) สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ และ/หรือ หลักฐานการซื้อและรับรถยนต์ (เฉพาะกรณีการรับโชคชั้นที่ 2)

2. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

4. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้

6. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล บริษัทถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป หากรายชื่อสำรองไม่มารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนดถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ และบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ทุกวัน 24 ชั่วโมง

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net