ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ทั้งเพื่อน ทั้งคุณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

จับรางวัลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)
ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่
1. คุณสุริยา ชื่นใจหวัง คุณพงค์ธร ยิ้มเที่ยง
2. คุณเนตรนภา โชติผล คุณอุดม บัวบุตร

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 30 รางวัล

(1 รางวัล ประกอบด้วย ทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าเดิม และทองคำมูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าใหม่)
ลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่
1. คุณประวิทย์ ทองยา คุณรสสุคนธ์ เป้าแก้ว
2. คุณนิษฐกานต์ คำภูมี คุณกฤตภาส มีพวง
3. คุณบุญครอง อำนาจบรรจง คุณศิวพร แขกธูป
4. คุณจรูญ อ่อนตา คุณรัศมี ประเสริฐสุข
5. คุณสุเพ็ญ ทานทน คุณสุเพ็ญ ทานทน
6. คุณภิญโญ เอี่ยมสำอาง คุณแสงชัย วนากรขจรชีพ
7. คุณกุสุมา มณีธนู คุณกมลวรรณ มณีธนู
8. คุณเดือนเพ็ญ สุกิจคานนท์ คุณปรัชญา เสงี่ยมสุนทร
9. คุณจันทวัฒน์ คชาบาล คุณสมเกียรติ ชนะสิทธิ์
10. คุณมุอุเซ็ง มะมิง คุณมุอุเซ็ง มะมิง
11. คุณโกสุมภ์ เมฆขุนทด คุณขนิษฐา สอนไธสง
12. คุณทิพย์ภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คุณนุชรี ภู่ห้อย
13. คุณสุทัศน์ อุทยานรัตน์ คุณสุทัศน์ อุทยานรัตน์
14. คุณวัฒนชัย ยางประยงค์ คุณวิภา กุลประโยชน์
15. คุณเสาวภา บุญโภค คุณเพ็ชรี เสาวกุล
16. คุณจักริน น้อยประเสริฐ คุณอนิวัฒน์ กาภูคำ
17. คุณกาญจนา ผึ้งเจริญ คุณกาญจนา ผึ้งเจริญ
18. คุณชาญชัย แซ่โง้ว คุณชาติชาย ดนตรีเสนาะ
19. คุณวิไลพร ผัดริม คุณธวัชชัย กือเย็น
20. คุณคมศักดิ์ ศรีอำภา คุณประพัฒน์ สุริยะมล
21. คุณปรัชญา จันทานิตย์ คุณสายพิณ จ้ายหนองบัว
22. คุณชมพูนุช พญารัตนารี คุณชุมชน อุตมะ
23. คุณสุนทร พูลเสือ คุณสุนทร พูลเสือ
24. คุณเลอศักดิ์ ไชยศรี คุณสมชาย ชุมพงศ์
25. คุณธิปไตย รัตตะเวทิน คุณอัจฉราพร อนัญญพร
26. คุณวิเชียร ยาจันทรา คุณสุภารัตน์ สีดาเลิศ
27. คุณบังเอิญ สนั่นวงศ์ คุณเฉลิมขวัญ คำแหง
28. คุณพรรทิพย์ แปลกใจ คุณณัฐวุฒิ ใจเอื้อ
29. คุณชื่นชีวา กางแม คุณปานทอง ชมศรีฉันท์
30. คุณเพชรรัตน์ แข็งจัด คุณชลษพรรษ คลังมณี

เงื่อนไขการรับของรางวัล และการติดต่อรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
7. ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net