ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย ประจำเดือนเมษายน (จับรางวัลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้ 400,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. พัฒนา รักชาติ
 2. บูลศักดิ์ ประสิทธิ์วัฒนะกุล
 3. ภานุพงษ์ ภาวงค์
 4. พัชรี นามบุตร
 5. ชลวิทย์ มั่นทอง
 6. พรพิมล ศิริพันธ์
 7. สุไพริน สุดสาคร
 8. อิทธิ ทรัพย์ศรี
 9. สุวิมล ศรจันทร์
 10. สวย มุ่งมาตร

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 1. สุทิน จักสี
 2. เสมียน อ่อนพิมพ์
 3. จำเนียร ไพรสุกใส
 4. อาทิตย์ ตระกูลชูวงษ์
 5. สันต์ ใจซื่อ
 6. ดิษพล ศิวะรัตนธำรงค์
 7. วิไลวรรณ์ นวลอินทร์
 8. ไพทูรย์ สุขเสริม
 9. ชนม์นิภา เฉิดเจือ
 10. ปารมี ปิ่นหอม

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น
 4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป
 6. ผลการจัดรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
 7. รางวัลนี้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที้เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 0-2079-9500 ตั้งแต่เวลา 8:00 – 12:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

ประกาศผลผู้โชคดี Super Surprise มิตซูบิชิผ่อนให้เลย

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net