ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น…ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น…ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ของเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จับรางวัลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่บริษัท มิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่)

 1. คุณบุษราภรณ์ เมธีพิริยะ
 2. คุณสมปอง ทองเฟื่อง
 3. คุณสุรศักดิ์ โกศล
 4. คุณทอรุ้ง จิรศุภกร
 5. คุณรุ่งชาย เย็นตา
 6. คุณสมเจตน์ เพชรอำ
 7. คุณฐิตินันท์ สุขสวาสดิ์
 8. คุณรุสนานี ดาเร่สาและ
 9. คุณเพ็ญอร งามน้อย
 10. คุณยุรนันท์ สมชัย

รางวัลบัตรกำนัลมิตซูบิชิ E-Voucher มูลค่า 3,000 บาท 30 รางวัล ประจำเดือนมีนาคม 2562 จับรางวัลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่บริษัท มิตซู รีพับบลิค (สำนักงานใหญ่)

 1. คุณอำพน พิทยาธรพิทักษ์
 2. คุณอนุพงษ์ โนนชัยขันธ์
 3. คุณอนันต์ เกิดมาลี
 4. คุณหัสชัย จิตรอักษร
 5. คุณสุนิสา บญมี
 6. คุณสมศรี อ้นบุตร
 7. คุณรัตนา ทะนันชัย
 8. คุณมนูญ จินดาเจี่ย
 9. คุณพิรุณ พัฒนผดุงวิทยา
 10. คุณประสิทธิ์ ปินชัย
 11. คุณสุชาดา สมบัติดี
 12. คุณศรีประภา ศรีเกษ
 13. คุณทวีศักดิ์ กันทะมาตร
 14. คุณจิตติพร คำภักดี
 15. คุณอลิสรา ปฐมบุรุษรัตน์
 16.  คุณสุพิศ จันดาวุฒิ
 17. คุณพัชรนันท์ น้อยประเสริฐ
 18. คุณเจษฎา ปาลานุพันธ์
 19. คุณสมัย สุขจินดา
 20. คุณพัชรี คชลักษณ์
 21. คุณพรเทพ สุวรรณ
 22. คุณพิศมัย ศรีวิชา
 23. คุณสุพจน์ หุ่นสะดี
 24. คุณภิญโญ จันพิลา
 25. คุณวิมลรัตน์ อินทะวงศ์
 26. คุณศิวพร ขึมสันเทียะ
 27. คุณสุเมธ คงสวัสดิ์
 28. คุณทองพูน พลวิจิตร
 29. คุณวิภา พาลา
 30. คุณเคน กุลสุข

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานสำหรับติดต่อรับรางวัล ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
 3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
 4. ในกรณีผู้โชคดีไม่แสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net