ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟนเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน ลุ้นทองถึงใจ แจกใหญ่ทุกเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณพิชัย หลีสกุล
2. คุณขวัญจิต บุญที
3. คุณนพวรรณ จิ้วจันทร์

รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณพิจิตร น้องศรีลา
2. คุณชาญชัย อิงชัยภูมิ
3. คุณเศรษฐยศ บูลย์เวช
4. คุณสุนันทา สถิตเสถียร
5. คุณทิวธงชัย อุยสาห์
6. คุณประวิทย์ ดวนใหญ่
7. คุณหนูเวียง เยาวลักษณ์
8. คุณณรงค์ ชูเพชร
9. คุณโพยม สุวรรณภักดี
10. คุณยงยุทธ ศิริครุฑ
11. คุณธนภรณ์ เส็งหนองแบน
12. คุณประดิษฐ์ ศิลาบุตร
13. คุณอุดร สิมฤทธิ์
14. คุณปิ่น เพียโคตร
15. คุณวุฒิชัย ขันทะชา
16. คุณปลิว เนียมสาคร
17. คุณกัญญภา บัวขาวสะอาด
18. คุณขวัญ นันหน
19. คุณวรรณภา มิถอย
20. คุณเสกสิทธิ์ ชื่นจำรัส
21. คุณเยาวลักษณ์ ขยัน
22. คุณเกรียงศักดิ์ พงษ์ภมร
23. คุณคนึงนิจ คุ้นเคย
24. คุณน้ำทิพย์ ชื่อพันธ์
25. คุณสุนทร สมวรศรี
26. คุณอรอมล สายทอง
27. คุณนงนุช แก้วบุญเรือง
28. คุณธราธร ป้องหมู่
29. คุณพิจิตร ประทุม
30. คุณเชวงศักดิ์ วันทอง
31. คุณมณฑา เกตุกร
32. คุณนงนุช รัตนบรรเทิง
33. คุณรชานนท์ ลักษณาวงศ์
34. คุณกัญฏณา ปัญญามี
35. คุณวิชัย เลิศวิสุทธิ์วรกุล
36. คุณทวีศักดิ์ นิลเลิศ
37. คุณสมปอง จันทวงษ์
38. คุณดวงดี มะพันธ์
39. คุณบรรจง โมตะมะ
40. คุณธนชิต ฮิอุล่า

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

 

© Copyright 2022 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net