บุคลากรฝ่ายศูนย์บริการ

บุคลากรฝ่ายศูนย์บริการ

ธัญญลักษณ์ เถาเมฆ

คุณธัญญลักษณ์ เถาเมฆ

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม

งานบริการ

กรชวัล เนติธรรมรัตน์

คุณกรชวัล เนติธรรมรัตน์

ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
กนกวรรณ กลางเฉวียง

คุณกนกวรรณ กลางเฉวียง

ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
ภาวิณี เจียวเจริญ

คุณภาวิณี เจียวเจริญ

ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
วชิรพล วันสาสืบ

คุณวชิรพล วันสาสืบ

ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
จันทร์ฉาย อุปแสน

คุณจันทร์ฉาย อุปแสน

ที่ปรึกษางานบริการ
มิตซูนานา พยัคฆภูมิพิสัย

งานลูกค้าสัมพันธ์

เพ็ญนภา ละดาวัลย์

คุณเพ็ญนภา ละดาวัลย์

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
มิตซูนานา มหาสารคาม
รุจิรา เจริญศิริ

คุณรุจิรา เจริญศิริ

ลูกค้าสัมพันธ์
มิตซูนานา มหาสารคาม
นฤมล ทับลือชัย

คุณนฤมล ทับลือชัย

ลูกค้าสัมพันธ์
มิตซูนานา มหาสารคาม
เกษริน ตรีสอน

คุณเกษริน ตรีสอน

ลูกค้าสัมพันธ์
มิตซูนานา สาขาพยัคฯ

งานซ่อมบำรุง

สุรพล ศรีกุลคร

คุณสุรพล ศรีกุลคร

หัวหน้าช่าง
มิตซูนานา มหาสารคาม
วินัย โททำ

คุณวินัย โททำ

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
เจษฎา บุตรศาสตร์

คุณเจษฎา บุตรศาสตร์

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
สุดใจ ลาดขวา

คุณสุดใจ ลาดขวา

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
อนุกุล คำอาจ

คุณอนุกุล คำอาจ

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
ปัญญา อุตรินทร์

คุณปัญญา อุตรินทร์

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
ทนงศักดิ์ อึ่งชื่น

คุณทนงศักดิ์ อึ่งชื่น

ช่างบริการ
มิตซูนานา มหาสารคาม
สมาน พูลวงษ์

คุณสมาน พูลวงษ์

ช่างบริการ
มิตซูนานา สาขาพยัคฯ
ปัญญา ปิดตะกะ

คุณปัญญา ปิดตะกะ

ช่างบริการ
มิตซูนานา สาขาพยัคฯ
ไพรัช บุตรเชิด

คุณไพรัช บุตรเชิด

ช่างบริการ
มิตซูนานา สาขาพยัคฯ

งานอะไหล่

ภาณุพงศ์ กลางเฉวียง

คุณภาณุพงศ์ กลางเฉวียง

ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
มิตซูนานา มหาสารคาม
ปิยะนุช นารินนท์

คุณปิยะนุช นารินนท์

ธุรการอะไหล่
มิตซูนานา มหาสารคาม
วิมลนันท์ ณัฐมนเขมปภาภัค

คุณวิมลนันท์ ณัฐมนเขมปภาภัค

ธุรการอะไหล่
มิตซูนานา สาขาพยัคฯ
© Copyright 2019 มิตซูนานา มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net
Messenger icon